EGZAMIN ZAWODOWY

Terminy egzaminów zawodowych w latach 2015-2018:

> > > Harmonogram egzaminów zawodowych w roku 2016...

> > > Terminarz egzaminów zawodowych w latach 2015-2018...

 

1. Egzamin zawodowy "nowy":

 

> > > O egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe...

 

2. Egzamin zawodowy "stary":

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany dalej egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2016/2017 dla absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna.

Propozycje arkuszy i zadań egzaminacyjnych przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, który zestaw będą rozwiązywać zdający decyduje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

 • etapu pisemnego (który składa się z dwóch części)
 • etapu praktycznego.

  Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

  1) z etapu pisemnego:

 • z części pierwszej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
 • z części drugiej - co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,

  2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

  Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.

  Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

  Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.

  Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

  3. Procedury (egzamin zawodowy "stary"):

  www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-zawodowy/stary/proceduryzawstary

  4. Informatory (egzamin zawodowy "stary"):

  www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-zawodowy/stary/informatoryzawstary

   > > > wróć


 • Podręczniki

  Prognoza pogody
  Pszów
  Pogoda - PszówMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda


  WST - współpraca

  Współpraca z Cechem

  Współpraca z Izbą Gospodarczą

  KONKURS

  KONKURS

  Erasmus +

  Leonardo da Vinci

  TCPG online

  Moje Stypendium

  Lipdub

  Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

  Losy absolwentów

  50-lecie

  Wirtualny spacer

  Zdjęcie panoramiczne

  Przytulisko

  Wolne zasoby

  Pierwsza pomoc


   

  BIP

   

  © 1998-2017 ZSP w Pszowie
  licznik